نخ دندان polytetrafluoroethylene) PTFE) به راحتی به نقاط بین دندانی و زیر شیار لثه ها نفوذ کرده و پلاک میکروبی را برطرف می کند.

پوشش موم یاین نخ دندان، حرکت آن را بر سطح دندان روان می کند.

ساختار تک رشته ای (Mono filament) این نخ دندان، آن را به شکل قابل ملاحظه ای مستحکم ساخته و در برابرپارگی مقاوم می سازد.

این نخ دندان با حالتی ساتنی، بسیار نرم بوده و دارای حرکتی روان بر روی لثه است.