دارای بافت فوق العاده نرم

بدون ایجاد حساسیت

فوق العاده نازک

حاوی سوپر جاذب های گرانولی با قابلیت جذب مناسب

عدم استفاده از کلر در سیستم سفید کردن مواد اولیه

دارای بال های چسبنده جانبی جهت سهولت در انجام فعالیت های روزانه

کیفیت ساخت آلمان