دارای بافت فوق العاده نرم

بدون ایجاد حساسیت

فوق العاده نازک

حاوی سوپرجاذب های گرانولی با قابلیت جذب بالا

عدم استفاده از کلر در سیستم سفید کردن مواد اولیه

دارای بال های چسبنده جانبی جهت سهولت در انجام فعالیت های روزانه