مناسب برای دندان های متراکم و لثه های آسیب پذیر

نخ دندانی بسیار نازک که به راحتی به فواصل بین دندان های متراکم نفوذ می کند.

این نخ دندان درمجاورت بزاق دهان منبسط و پهن شده و سطح بیشتری را پوشش می دهد

افزایش حجم نخ دندان باعث نازک شدن نخ و حرکت ایمن آن بر روی لثه می شود.