مسواک مخصوص دندان های ارتودنسی شده

برش سطحی الیاف این مسواک V شکل است برای تمیز کردن دندان های ارتودنسی.

الیاف بلندترکناری برای تمیز کردن اطراف براکت های ارتودنسی طراحی شده است.

الیاف کوتاه ترمیانی برای تمیزکردن سطح براکت ها و سیم ها طراحی شده است.