برطرف کننده باکتری های مضر مسبب بوی بد دهان

کنترل بوی خوش دهان و حفظ ماندگاری آن

دارای طعم مطبوع

بدون الکل

10 تا 15 میلی لیتر از دهان شویه را به مدت حداقل 30 ثانیه،روزی دو بار پس از مسواک زدن استفاده کنید