حاکمیت سلامت

تامین دارو متعهد به رهبری و عمل است،

کسب و کار ما با رعایت صداقت و اخلاق به پیش می رود. ضامن تعهد ما، تبعیت مجموعه از قوانینی است که توسط وزارت بهداشت ایران و سایر سازمان های حاکم بر تجارت ما تنظیم شده اند. با پیروی از این قوانین، ما در جامعه مصرف کنندگان، متخصصان و موسسات فعال در بازار مراقبت های بهداشتی، ایجاد اعتماد می کنیم.

فرهنگ انطباق به بهترین وجه در محیط کسب و کار ما پیاده سازی شده است. ما مروج ارتباطات شفاف هستیم: از جمله مباحثات آزاد و صریح درباره دغدغه های احتمالی در خصوص رعایت قوانین، مقررات و سیاست های شرکت و ...

ارزش‌های ما پایه‌ گذار بستری هستند که به تعالی فوق العاده ما در طی یک دهه منجر گردید.

ما با تعهد به حمایت از سلامت، ایمنی و محیط زیست، به توسعه ادامه می دهیم.

circle.png
Health Care Governance FDA