دارای بافتی نرم از الیاف طبیعی

عدم استفاده از کلر در سیستم سفید کردن مواد اولیه

بدون ایجاد حساسیت

فاقد عطر

با قابلیت عبور هوا

دارای طراحی مطابق با آناتومی اندام تناسلی بانوان

حفظ بهداشت بانوان در دوران قبل و بعد از قاعدگی