دوره دستیار دندانپزشکی یزد ACECR با حضور برند G.U.M تامین دارو

دوره دستیار حرفه ای دندانپزشکی توسط معاونت ACECR یزد و با همکاری انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برگزار می شود.

این دوره شامل اصولی از قبیل سکریشن، ابزارهای دندانی، ایمپلنت ارتوپدی، رادیولوژی و ارتباطات حرفه ای می باشد. از مزایای این دوره، حضور دکتر پاکزاد مقدم، مدیر کل انجمن دندانپزشکان عمومی ایران می باشد. پیگیری دکتر پاکزاد مقدم. با دعوت از تیم علمی تامین دارو در این دوره حضور داشتند و در تاریخ 12 تیر 1394 خانم نسترن ابراهیمی و رامینه راد اعضای فعال تیم علمی تامین دارو در مورد اصول مراقبت از دهان و دندان، التهاب لثه و محصولات مناسب مراقبت از دهان ارائه کردند.

رکت کنندگان در این دوره گواهینامه ای از ACECR و انجمن دندانپزشکان عمومی ایران دریافت خواهند کرد. بدین وسیله از توجه دکتر پاکزاد مقدم به برند G.U.M برای تمامی شرکت کنندگان در این دوره قدردانی می شود.