مشاغل

پرسنل تامین دارو، تیمی دوستانه هستند،

این تیم دوستانه، متخصصانی با تجربه و متعهد به تمامی سیاست هایی هستند که از اهداف شرکت ما حمایت کرده و به ارزش هایی که باعث موفقیت ما می شود، متعهد هستند.

فرصت های برابر برای کارکنان:

خط مشی شرکت تامین دارو این است که فرصت های برابر را برای تمامی کارمندان و متقاضیان استخدام، بدون توجه به ملاحظاتی نظیر نژاد، رنگ، جنسیت، سن، مذهب، ناتوانی های جسمی یا ذهنی، وضعیت پزشکی، بارداری، وضعیت تأهل یا هر طبقه بندی دیگری که مورد حمایت قانون نباشد، فراهم نماید.

استخدام کنندگان و آژانس ها:

فرآیند استخدام در شرکت تامین دارو منحصراً از طریق دپارتمان منابع انسانی مدیریت می‌شود و تمامی داوطلبان مستقیماً به این روش مورد ارزیابی قرار می گیرند. این دپارتمان رزومه ها را از هیچ منبعی غیر از متقاضیان واجد شرایط و صرفا برای موقعیت های آزاد فعلی نمی پذیرد.

circle.png
Careers New